Προκήρυξη 1ου κύκλου (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 διοργανώνει τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας».


Αναλυτική Προκήρυξη

Αίτηση σε .pdf και σε .docx

Προθεσμία Υποβολής: 12 Σεπτεμβρίου 2023


Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη μεθοδολογία της έρευνας και της καινοτομίας στις επιστήμες υγείας.

Διάρκεια σπουδών: Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, και επιπλέον θερινή περίοδος τριών (3) μηνών, σύνολο δώδεκα (12) μηνών (75 ECTS).

Κατηγορίες υποψηφίων: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής..

Κόστος: Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις, η πρώτη κατά την εγγραφή (1000 ευρώ) και η επόμενη κατά την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου (1000 ευρώ).

Τρόπος διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες με ευέλικτο ωράριο ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες περιοχές. Ποσοστό των μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων διεξάγονται και διαδικτυακά.

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση rih[at]med[.]duth[.]gr. Η επιτυχής παραλαβή της αίτησης ακολουθείται από απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις επόμενες 2 εργάσιμες μέρες με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής.


Αναλυτική Προκήρυξη

Αίτηση σε .pdf και σε .docx

Προθεσμία Υποβολής: 12 Σεπτεμβρίου 2023


Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραμματεία ΠΜΣ: rih[at]med[.]duth[.]gr   

Διευθύντρια ΠΜΣ:
Καθ. Ε. Καλδούδη
kaldoudi[at]med[.]duth[.]gr
τηλ. +30 25510 30329

Κεντρική Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ:
κα. Αικ. Χαμπούρη
achampou[at]admin[.]duth[.]gr